Shpallet shitja ne Ankand e pasurise se paluajteshme “NJESI” me siperfaqe 106.5 m2; ZK 8370; Nr.Pasurie 1/312-N12, Vol.24, Fq.202 me adrese Rruga e Dibres Tirane.

Cmimi me te cilin fillon ankandi eshte 98,784 EURO

Ankandi zhvillohet ne daten 27.10.2021 ora 16.00 prane Zyres Permbrimore EPSA.


1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

Tokë Arë me sip. 18,360 m²,Nr.Pasurie 37/14, Zona Kadastrale 1198,Vol 7,Faqe 5,me adresë:Bisht Kamëz,Kantundi i Ri ,Durrës.

 

Ankandi do të zhvillohet në datë15.06.2018me vlerëfillestare 4,536,000 Lekë.

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore Real Bailiff Services” Sh.P.K.  


1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

Apartament me sip.66,4 m²,Nr.Pasurise 39/184+1-2, Zona Kadastrale 8518, Vol.39,Faqe 114, me adresë: Ap.Nr.2, Kati 1, Sh.1 ,Plazh 13,Durrës.

 

Ankandi do të zhvillohet në datë 08.06.2018me vlerë fillestare 26,496 Euro.

               

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore “TDR Group” Sh.P.K

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret