1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

Apartament me sip.147.5 m²,Nr.Pasurie 8/46+1-16/1, Vol.35,Faqe 245, me adresë: Rr.H.Demiri, Sh 1, Kati i 7, Ap.16/1,Durrës.

  Ankandi do të zhvillohet në datë09.01.2018 me vlerëfillestare 4,480,000 Lekë.

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore BSA” Sh.P.K.  


1.      Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

Fabrikë me sip.1738 , Nr.Pasurie 8/10, Zona Kadastrale 1090, me adresë: Lagjia“5 Shkurti”, Mallakastër

 

Ankandi do të zhvillohet në datë 08.01.2018 me vlerë fillestare 69,882Euro.

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore TDR Group” Sh.P.K.  


1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

Toke Arë me sip.600 m2 dhe Godinë 4 katëshe me sip.1542 m2,Nr.Pasurie 147/32 ,Zona Kadastrale 2119,Vol.6, Faqe 196,me adresë :Katundi I ri,Tiranë.

 

          Ankandi do të zhvillohet në datë 20.12.2017me vlerë fillestare

         288,000 Euro

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore TDR Group” Sh.P.K.  

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret