Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

Tokë Arë me sip.1054 m² si edhe Truall me sip. 754 m² dhe Ndërtesë 254 m² ,Nr.Pasurie 115/25, Zona Kadestrale 3183,Vol. 3,Faqe 244,me adresë: Rinas,Krujë.

 

Ankandi do të zhvillohet në datë02.11.2017me vlerë fillestare 95,104 Euro.

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore TDR Group” Sh.P.K.  


Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

Apartament me sip.72.68 m²,Nr.Pasurie 1/1054+1-88,Zona Kadastrale 8513, Vol.44, Faqe. 37,me adresë: Rr. “Bashkimi”/6, Shk.1, Kt.11, Ap.88, Durrës.

Ankandi do të zhvillohet në datë 01.11.2017me vlerë fillestare 20,000 Euro.

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore TDR Group” Sh.P.K.  


Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

Apartament me sip. 98,7 m²,Nr. Pasurie 496/246+2-47,Zona Kadestrale 2460,Vol. 15, Faqe 160,me adresë:Rr."Ali Deliu"Sh.2, Kati 2, Ap. 47, Linzë ,Tiranë.

 

Ankandi do të zhvillohet në datë 25.09.2017me vlerë 43,440 Euro

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore  ZIG” Sh.P.K.

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret