Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

 

Tokë Arë  me sip.5700 m²,Nr.Pasurie 118/5, Zona Kadestrale 3553,Vol.4,Faqe 124 ,me adresë : Sheqerras,Korçë.

 

Ankandi do të zhvillohet në datë 04.07.2017me vlerë fillestare 19,200 Euro.

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore  TDR Group” Sh.P.K.


1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

 

·            Tokë Arë  me sip.2700 m²,Nr.Pasurie 227/67,Zona Kadastrale 3951,Vol. 5,Faqe.236,me adresë:Zvernec, Vlorë.

Me vlerë 40,068 Euro

 

·         Tokë Arë  me sip. 1560 m²,Nr.Pasurie 54/21,Zona Kadastrale e 3951, Vol.5, Faqe.232,me adresë:Zvernec, Vlorë

 

Me vlerë 23,150  Euro

 

·         Truall me sip.250 m²  si dhe Ndertesë me sip.50 m² ,Nr.Pasurie 227/29,Zona Kadastrale 3951,Vol. 5, Faqe.57,me adresë:Zvernec,Vlorë.

 

Me vlerë 9,800 Euro

 

·         Tokë Arë  me sip. 940 m²,Nr.Pasurie 54/23, Zona Kadastrale 3951,Vol.5,Faqe.230,me adresë:Zvernec, Vlorë

 

Me vlerë 13,950 Euro

 

·         Tokë Arë  me sip. 600 m²,Nr.Pasurie 227/86, Zona Kadastrale 3951 ,Vol.6,Faqe.10,me adresë:Zvernec, Vlorë.

 

Me vlerë 8,904 Euro

 

·         Tokë Arë  me sip. 1120 m²,Nr.Pasurie 54/31, Zona Kadastrale 3951,Vol.6,Faqe.15,me adresë:Zvernec, Vlorë.

 

Me vlerë 16,620 Euro

 

·         Tokë Arë  me sip. 3600 m²,Nr.Pasurie 25/7, Zona Kadastrale 3951,Vol.6,Faqe.25,me adresë:Zvernec, Vlorë.

 

Me vlerë 50,400 Euro

 

·         Tokë Arë  me sip.1000 m² ,Nr.Pasurie 25/9, Zona Kadastrale 3951,Vol.6,Faqe.27,me adresë:Zvernec, Vlorë.

 

Me vlerë 16,800 Euro

 

·         Tokë Arë  me sip. 3100 m² ,Nr.Pasurie 25/6, Zona Kadastrale 3951,Vol.6,Faqe. 24,me adresë:Zvernec, Vlorë.

 

Me vlerë 47,040 Euro

 

·         Tokë Arë  me sip.3240 m² ,Nr.Pasurie 25/4, Zona Kadastrale 3951,Vol. 6,Faqe.22,me adresë:Zvernec, Vlorë.

 

Me vlerë 50,400 Euro

 

·         Tokë Arë  me sip.2000 m², Nr.Pasurie 54/28, Zona Kadastrale 3951,Vol.6,Faqe.6,me adresë:Zvernec, Vlorë.

 

Me vlerë 29,680 Euro

 

·         Truall me sip.250 m²  si dhe Ndertesë me sip.200 m² ,Nr.Pasurie 227/35, Zona Kadastrale 3951,Vol.5, Faqe.63,meadresë:Zvernec, Vlorë

 

Me vlerë 19,880 Euro

 

·         Tokë Arë  me sip.3300 m², Nr.Pasurie 227/81, Zona Kadastrale 3951,Vol. 6,Faqe.7,me adresë:Zvernec, Vlorë.

 

Me vlerë 48,972 Euro

 

Ankandi do të zhvillohet në datë 27.07.2017

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore  TDR Group” Sh.P.K.


1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

Truall me sip.81 m² edhe Ndërtesë me sip. 81 m², Nr.Pasurie 2/339, Zona Kadastrale 8511, me adresë:Lagjia 18, Rr. “A.Goga”, Durrës.

Ankandi do të zhvillohet në datë 27.07.2017 mevlerë fillestare 40,118Euro.

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore  “KREON”  Sh.P.K.  

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret