Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

Njësi me sip.97,1 m², Nr.Pasurie 12/17-N1,Zona Kadestrale 8310,Vol.13, Faqe 86,me adresë: Rr. "29 Nëntori", Tiranë.

 

Ankandi do të zhvillohet në datë 11.09.2017 me vlerë42,720 Euro.

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore  ZIG” Sh.P.K.


Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

 

Apartament me sip.119.7 m²,Nr.Pasurie 496/198+1-3,Vol.20,Faqe 44,me adresë:Linzë,Tiranë

 

Ankandi do të zhvillohet në datë 28.08.2017me vlerë fillestare 51,520Euro.

 

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore  Kreon” Sh.P.K.


Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

  • Garazh me sip. 155 m²,Nr.Pasurie 46/450-G1, Zona Kadastrale 8518,Vol. 104, Faqe 31 ,me adresë:Lagjja 13 Plazh,Durrës.


 Me vlerë 23,436Euro

 

·         Garazh me sip. 155 m²,Nr.Pasurie 46/450-G2, Zona Kadastrale 8518,Vol. 104,Faqe 32 ,me adresë:Lagjja 13 Plazh,Durrës.

 

                Me vlerë 23,436Euro

 

Ankandi do të zhvillohet në datë 21.08.2017

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore  TDR Group” Sh.P.K.

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret