1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

Truall me sip.695 m², dhe Ndërtesë me sip. 216 m², Nr.Pasurie 74/25, Zona Kadastrale 8564, Vol.25, Faqe 188, me adresë: Korçë.

 

                Ankandi do të zhvillohet në datë 11.01.2018 me vlerë fillestare 50,400 Euro.

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore  TDR Group”  Sh.P.K.  


1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

Truall me sip.1,237 m²,Nr.Pasurie 5/220, Zona Kadestrale 8564,Vol.13,Faqe.72,me adresë: Ish Zona Industriale, Korçë.

Ankandi do të zhvillohet në datë 11.01.2018 me vlerë fillestare 151,200Euro.

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore  TDR Group”  Sh.P.K.  


1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

·         Truall me sip.400 m², Nr.Pasurie 6/320, me adresë: Rr.”Don Bosko”, Tiranë. 

Me vlerë fillestare 174,888 Euro.

 

·         Truall me sip.200 m², Nr.Pasurie 6/194, me adresë: Rr.”Don Bosko”, Tiranë. 

Me vlerë fillestare 87,192 Euro.

 

Ankandi do të zhvillohet në datë 11.01.2018

 

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore TDR Group”  Sh.P.K.

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret