1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

Njësi me sip.670 m²,Nr.Pasurie 4/361-N7,Zona Kadestrale 8561, Vol.35,Faqe.27,me adresë: Rr. “Kico Greco”, Korçë.

 Ankandi do të zhvillohet në datë 07.07.2017 me vlerë fillestare 351,000Euro.

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore TDR Group”  Sh.P.K.  


1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

Apartamente me sip.239.1 m²,Nr.Pasurie 4/361+1-5, Zona Kadestrale 8561, Vol.35, Faqe.32,me adresë: Rr.”Kico Greco”, Korçë.

Ankandi do të zhvillohet në datë 07.07.2017 me vlerë fillestare 54,230 Euro.

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore TDR Group”  Sh.P.K.  


1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

Truall edhe Ndërtesë me sip.160 m²,Nr.Pasurie 3/264, Zona Kadastrale 8190,Vol.9,Faqe.54,me adresë: Rr. "Kristo Kristidhi", Tiranë.

Ankandi do të zhvillohet në datë 07.07.2017 me vlerë fillestare 64,512Euro.

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore  TDR Group” Sh.P.K.

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret