Apartament me sip. 76.27 m2, Nr.pasurie 306/68+1-18, vol 21, fq. 245, ZK 2291, me adrese Kryemedhenj ,Kavaje

 

Ankandi do te zhvillohet ne date 28.03.2013 me vlere 19,200 Euro

 

Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqeris Përmbarimore Gjyqësore  “ARB”


·         Apartament me sip. 36 m², Pasuri Nr. 105/19+1-16, Vol. 14, faqe 26, Z.K.  nr. 2291, e ndodhur në Kryemëdhenj,Kavajë

 

Me vlere 14,400 Euro

 

 

·         Apartament me sip. 76 m², Pasuri Nr. 105/19+1-17, Vol. 14, faqe 27, Z.K.  nr. 2291,  e ndodhur në Kryemëdhenj, Kavajë

 

Me vlere 30,400 Euro

 

Ankandi do te zhvillohet ne date 27.03.2014 

 

Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqeris Përmbarimore Gjyqësore  “PRAXIS”


·         Truall +Ndertese me Nr. Pasurie 24/1, vol 8, faqe 26, ZK 2574, me sip.12828 m² truall dhe 2848 m² ndertese, me vendndodhje Xhafzotaj, Durres.

 

 Me vlere  843,200 Euro

 

 

·         Are me Nr.Pasurie 16/43 vol 9, faqe 163, ZK 2574, me sip. 2100 m², me vendndodhje Xhafzotaj, Durres.

 

 Me vlere  100,800 Euro

 

 

Ankandi do te zhvillohet ne date 27.03.2014 

 

 

Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqeris Përmbarimore Gjyqësore  “ZIG”

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret