·         Njësi me sip. 101 m2, me Nr pasurie 2/778N-1, vol. 47, fq. 23, zk. 8513, e llojit, në adresën: V. Kuqi/1, Durres   

 

Me vlere = 48,480 Euro

 

 

·         Njësi me sip. 154 m2, me Nr pasurie 2/778N-3, vol. 47, fq. 23, zk. 8513, e llojit, në adresën: V. Kuqi/1, Durres

 

Me vlere = 92,400 Euro    

 

·         Njësi me sip. 45 m2, me Nr pasurie 2/778N-5, vol. 47, fq. 23, zk. 8513, e llojit, në adresën: V. Kuqi/1, Durres

 

Me vlere = 21,600 Euro

 

 

·         Njësi me sip. 207 m2, me Nr pasurie 2/304-N1 me adresën: Lagjia Skenderbeu, Durres 

 

Me vlere = 173,880 Euro

 

Ankandi do te zhvillohet ne date 13.03.2014

 

Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqeris Përmbarimore Gjyqësore  TDR”


·         Njesi me sip.202 me Nr.Pasurie 20/30-NB,Volumi 17,Faqe 82,ZK 8512 me adrese Rr.Taulantia,Durres

 

 

Ankandi do te zhvillohet ne date 13.03.2014  me vlere100,000 Euro

 

 

Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqeris Përmbarimore Gjyqësore  TDR”


·         Apartament me sip. 144.2 m2,në regjistrin hipotekor nr. 454, datë 25.10.2005, zona kadastrale nr. 3126, në adresë: Shëngjin, Lezhë.

 

Me vlere  75,200 Euro

 

 

·         Truall me sip.408 m2 dhe sip.Ndërtesë 102 m2 ,Pasuria me nr. 7/124 e llojit zona kadastrale 8632, vol.7, fq.217, në adresën: Lgj. “Besëlidhja”, Lezhë.

 

Me vlere  1,040,000 Euro

 

 

·         Pyll me sip.20,000 m2,Nr.Pasurie 271/1 ,vol 13,faqe 55, zona kadastrale nr. 1987, në adresë:Ishull  Shëngjin, Lezhë.

 

Me vlere  480,000 Euro

 

 

Ankandi do te zhvillohet ne date 12.03.2013

 

 

Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqeris Përmbarimore Gjyqësore  TDR”

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret