Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

Bodrum me sip.82 m² ,Nr.Pasurie 6/225,Zona Kadastrale 8260,me adresë: Rr.”Komuna e Parisit” ,Tiranë.

Ankandi do të zhvillohet në datë06.11.2017 me vlerëfillestare

20,480 Euro

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore TDR Group” Sh.P.K.  


Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

Tokë Arë me sip.1054 m² si edhe Truall me sip. 754 m² dhe Ndërtesë 254 m² ,Nr.Pasurie 115/25, Zona Kadestrale 3183,Vol. 3,Faqe 244,me adresë: Rinas,Krujë.

 

Ankandi do të zhvillohet në datë02.11.2017me vlerë fillestare 95,104 Euro.

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore TDR Group” Sh.P.K.  


Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

Apartament me sip.72.68 m²,Nr.Pasurie 1/1054+1-88,Zona Kadastrale 8513, Vol.44, Faqe. 37,me adresë: Rr. “Bashkimi”/6, Shk.1, Kt.11, Ap.88, Durrës.

Ankandi do të zhvillohet në datë 01.11.2017me vlerë fillestare 20,000 Euro.

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore TDR Group” Sh.P.K.  

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret