5.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

Ndërtesë me sip.108.24 ,Nr.Pasurie 6/56, Zona Kadastrale 8513, Faqe 121,Vol. 31,me adresë:Rr."Mujo Ulqinaku",Durrës.

 

Ankandi do të zhvillohet në datë 16.02.2018 me vlerë fillestare 1,120 Euro.

 

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore ““E.G” Bailiff Services” Sh.P.K.  


1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

Truall me sip.242.08 m²,Nr.Pasurie 6/286, Zona Kadastrale 8513, Vol.24,Faqe 102,me adresë:“V. Kuqi”/12, Durrës.

 

Ankandi do të zhvillohet në datë 16.02.2018 me vlerë fillestare 67,200 Euro.

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore ““E.G” Bailiff Services” Sh.P.K.  


1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

Apartament me sip.147.5 m²,Nr.Pasurie 8/46+1-16/1,Faqe 245,Vol.35, me adresë:Rr.H.Demiri,Sh 1, kati i 7-te, Ap.16/1,Durrës.

 

Ankandi do të zhvillohet në datë 16.02.2018 me vlerë fillestare 4,480,000 Lekë.

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore BSA” Sh.P.K.  

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret