1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

Tokë Arë me sip.1054 m² si edhe Truall me sip. 754 m² dhe Ndërtesë 254 m² ,Nr.Pasurie 115/25, Zona Kadestrale 3183,Vol. 3,Faqe 244,me adresë: Rinas,Krujë.

 

Ankandi do të zhvillohet në datë 20.12.2017me vlerë fillestare 85,594 Euro.

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore TDR Group” Sh.P.K.  


1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

Bodrum me sip.82 m² ,Nr.Pasurie 6/225,Zona Kadastrale 8260,me adresë: Rr.”Komuna e Parisit”,Tiranë.

 

Ankandi do të zhvillohet në datë11.12.2017 me vlerëfillestare 18,432Euro.

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore TDR Group” Sh.P.K.  


1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

Apartament me sip.72 m² ,Nr.Pasurie 3/573+1-24, Zona Kadastrale 8561,me adresë: Rr. “1 Maj”, Korcë.

 

Ankandi do të zhvillohet në datë 20.11.2017me vlerëfillestare 16,330 Euro

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore KREON” Sh.P.K.  

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret