Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

  • Garazh me sip. 155 m²,Nr.Pasurie 46/450-G1, Zona Kadastrale 8518,Vol. 104, Faqe 31 ,me adresë:Lagjja 13 Plazh,Durrës.


 Me vlerë 23,436Euro

 

·         Garazh me sip. 155 m²,Nr.Pasurie 46/450-G2, Zona Kadastrale 8518,Vol. 104,Faqe 32 ,me adresë:Lagjja 13 Plazh,Durrës.

 

                Me vlerë 23,436Euro

 

Ankandi do të zhvillohet në datë 21.08.2017

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore  TDR Group” Sh.P.K.


Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

 

  • Apartament me sip.78.7 m², Nr.Pasurie 39/184+1-20,Zona Kadastrale 8518,Vol. 39,Faqe 132, me adresë : Ap.Nr.20, Kati 5, Sh.1, Plazh 13, Durrës

 

Me vlerë fillestare 37,760 Euro

 

  • Apartament me sip.66,4 m², Nr.Pasurie 39/184+1-2,Zona Kadastrale 8518,Vol. 39,Faqe 114, me adresë: Ap.Nr.2, Kati 1, Sh.1 ,Plazh 13,Durrës

 

Me vlerë fillestare 29,440 Euro

 

  • Apartament me sip. 129 m²,Nr.Pasurise 39/184+1-25,Zona Kadastrale 8518,Vol. 39 ,Faqe 137, me adresë: Ap.Nr.25, Kati 7, Sh.1 ,Plazh 13,Durrës

 

Me vlerë fillestare 65,920 Euro

 

  • Toke Are me sip. 4000 m², Nr.Pasurie 113/15,Zona Kadastrale 3102,Vol. 6 ,Faqe 78 ,me adresë: Qerret,Durrës

 

Me vlerë fillestare 22,400 Euro

 

  • Toke Are me sip. 4000 m², Nr.Pasurie 113/6,Zona Kadastrale 3102,Vol. 6 ,Faqe 77,me adresë: Qerret,Durrës

 

Me vlerë fillestare 22,400 Euro

 

  • Toke Are me sip. 4000 m², Nr.Pasurie 113/8,Zona Kadastrale 3102, Vol. 6 ,Faqe 79 ,me adresë: Qerret,Durrës

 

Me vlerë fillestare 22,400 Euro

 

 

Ankandi do të zhvillohet në datë 24.07.2017

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore  TDR Group” Sh.P.K.


Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

 

Apartament me sip.119.7 m²,Nr.Pasurie 496/198+1-3,Vol.20,Faqe 44,me adresë:Linzë,Tiranë

 

Ankandi do të zhvillohet në datë 21.07.2017me vlerë fillestare 56,000 Euro.

 

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore  Kreon” Sh.P.K.

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret