1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

Apartament me sip.86.03 m² ,Nr.Pasurie 8/417+1-10, Zona Kadastrale 8582,me adresë:Lagjia nr.4, Shk.1, Kati 4, Ap.10, Pogradec.

 

Ankandi do të zhvillohet në datë 20.11.2017me vlerëfillestare 2,754,000 Lek.

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore KREON” Sh.P.K.  


1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

  • Apartament me sip.87.03 m² ,Nr.Pasurie 60/112+1-25,Vol.40, Faqe 125,me adresë:Plazhi 13, Durrës.

 

Me vlerë fillestare 24,076 Euro.

 

  • Apartament me sip.69.65 m² ,Nr.Pasurie 60/112-N8,Vol.40,Faqe 98,me adresë:Plazhi 13, Durrës.

 

Me vlerë fillestare 28,051 Euro.

 

  • Apartament me sip.76.00 m² ,Nr.Pasurie 60/112-N10,Vol.40, Faqe 100,me adresë:Plazhi 13, Durrës.

 

Me vlerë fillestare 32,832 Euro.

 

      Ankandi do të zhvillohet në datë 09.11.2017

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore TDR Group” Sh.P.K.  


           Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

Bodrum me sip.82 m² ,Nr.Pasurie 6/225,Zona Kadastrale 8260,me adresë: Rr.”Komuna e Parisit” ,Tiranë.

Ankandi do të zhvillohet në datë06.11.2017 me vlerëfillestare

20,480 Euro

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore TDR Group” Sh.P.K.  

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret