1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

 

Njësi me sip. 37 m², Nr.Pasurie 6/121-N12,Zona Kadastrale 8160, me adresë: L”Parku I Madh” ,Tiranë.

 

Ankandi do të zhvillohet në datë 29.01.2018 me vlerë fillestare 29,600 Euro.

 

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore "Executores Litium" sh.p.k


1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

Toke Arë me sip.600 m² dhe Godinë 4 katëshe me sip.1542 m², Nr.Pasurie 147/32, Zona Kadastrale 2119, Vol.6, Faqe 196, me adresë: Katundi i Ri, Tiranë.

        Ankandi do të zhvillohet në datë 22.01.2018me vlerë fillestare 100,000 Euro.

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore TDR Group” Sh.P.K.  


1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

·          Apartament me sip.63.76 m²,Nr.Pasurie 35/70+1-4,Zona Kadastrale 2315 ,Vol 12, Faqe 87,me adresë:Lagjia Nr.3 ,Kukës.

 M
evlerë fillestare 2,284,000 Lekë.

 

 

·          Apartament me sip.103.1 m², Nr.Pasurie 35/70+1-5, Zona Kadastrale 2315 , Vol 12, Faqe 88,me adresë : Lagjia Nr.3 ,Kukës.

 

Mevlerë fillestare 3,699,200 Lekë.

 

Ankandi do të zhvillohet në datë 19.01.2018

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore  REAL BALIFF SERVICE ”  Sh.P.K.  

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret