Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

Apartament me sip. 98,7 m²,Nr. Pasurie 496/246+2-47,Zona Kadestrale 2460,Vol. 15, Faqe 160,me adresë:Rr."Ali Deliu"Sh.2, Kati 2, Ap. 47, Linzë ,Tiranë.

 

Ankandi do të zhvillohet në datë 25.09.2017me vlerë 43,440 Euro

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore  ZIG” Sh.P.K.


Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

 

Truall me sip.500 m² dhe Ndërtimi me sip.176,6 m²,Nr.Pasurie 112/45,Zona Kadastrale 3641,Vol.16,Faqe 4,me adresë:Fshati Tresh,Lezhë. 

 

Ankandi do të zhvillohet në datë 20.09.2017 mevlerë fillestare 9,336,600 Lekë

 

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore  “BSA” Sh.P.K.


Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

 

Apartament me sip.73 m² ,Nr.Pasurie 4/66+1-14, Zona Kadastrale 8563 ,Vol.6, Faqe129 ,me adresë: Rr. “Viktor Eftimiu”,Korçë.

 

Ankandi do të zhvillohet në datë 11.09.2017me vlerë fillestare 17,136Euro.

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore  Praxis” Sh.P.K.

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret