1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

  • Garazh me sip. 155 m²,Nr.Pasurie 46/450-G1, Zona Kadastrale 8518,Vol. 104, Faqe 31 ,me adresë:Lagjja 13 Plazh,Durrës.


 Me vlerë 26,040 Euro

 

·         Garazh me sip. 155 m²,Nr.Pasurie 46/450-G2, Zona Kadastrale 8518,Vol. 104,Faqe 32 ,me adresë:Lagjja 13 Plazh,Durrës.

 

                Me vlerë 26,040 Euro

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore  TDR Group” Sh.P.K.


1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

Apartament me sip.77.0 m²,Nr.Pasurie7/145/ND+1-17,Zona Kadestrale 8518, Vol.39,Faqe.90,me adresë: Rr.”Plazh”/13, Hyrja 1, Ap. 17, Durrës.

                Ankandi do të zhvillohet në datë 10.07.2017 me vlerë fillestare 17,464Euro.

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore  TDR Group” Sh.P.K.


1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

Njësi me sip.79,3 m²,Nr.Pasurie 4/361-N20,Zona Kadestrale 8561,Vol. 35,Faqe.80,me adresë: Rr.”Kico Greco”, Korçë.

Ankandi do të zhvillohet në datë 07.07.2017 me vlerë 30,240Euro.

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore TDR Group”  Sh.P.K.  

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret