Truall  200 m2 + ndertese 100 m2  me vlere 25.100 Euro

 

Are me siperfaqe 733 m2  me vlere  9.529 Euro

 

Ankandi do te zhvillohet ne date 07.02.2013

 

Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqeris Përmbarimore Gjyqësore  “TDR”


·         Arë me sip.6,000 m².Zona Kadastrale: 3427, Nr.pasurie 102/16, vol.6, fq.133.Fshati Shtodher, Kavajë.

 

Me  45.700 Euro

 

 

·         Arë me sip.6,000 m².Zona Kadastrale: 3427, Nr.pasurie 102/18, vol.6, fq.135.Fshati Shtodher, Kavajë.

 

 

Me  45.700 Euro

 

 

·         Arë me sip. 10,605 m².Zona Kadastrale: 3427, Nr.pasurie 102/22, vol.6, fq.165.Fshati Shtodher, Kavajë.

 

Me  269.000 Euro

 

 

·         Arë me sip. 4,995 m².Zona Kadastrale: 3427, Nr.pasurie 102/21, vol.6, fq.164.Fshati Shtodher, Kavajë.

 

Me  289.600 Euro

 

 Ankandi per te gjitha pasurit e mesiperme do te zhvillohet ne date 05.01.2014

 

 

 Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në            llogarinë e Shoqeris Përmbarimore Gjyqësore  “TDR”


·     Apartament me Nr. Pasurie 3/273+2-12, ZK 8513, vol 32, Fq 218, me sip.104 m2, e regjistruar ne ZVRPP Durres.

 Me vlere 29,120 Euro.

 

 

·         Are me Nr. Pasurie 31/3, ZK 8517, vol 2, Fq 18, me sip.9,990 m2, me vendndodhje Spitall, Durres.

Me vlere 98,000 Euro.

 

 

Ankandi do te zhvillohet ne date 27.01.2014

 

Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqeris Përmbarimore Gjyqësore  ZIG”

 

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret