·         -Are me Nr.Pasurie 293/6,vol 7, faqe 72, me sip. 1455 m², ZK 3852, me vendndodhje fshati Xhafzotaj, Durres.

 

Me vlere 22,960 Euro.

 

·         Are me Nr.Pasurie 293/25, vol 15, faqe 61, me sip. 1000 m², ZK 3852, me vendndodhje fshati Xhafzotaj, Durres.

 

Me vlere 15,680 Euro.

 

·         Garazh me Nr.Pasurie 5/168-g6, vol 16, faqe 31, me sip. 73 m², ZK 8512, me vendndodhje Lagjia 18 Rr."A.Goga" Durres.

 

Me vlere 8,960 Euro.

 

·         Njesi me Nr.Pasurie 5/168-n,vol 16, faqe 22, me sip.190 m², ZK 8512, me vendndodhje Lagjia 18 Rr."A.Goga" Durres.

 

Me vlere 92,400 Euro.

 

              Ankandi do te zhvillohet ne date 27.01.2014

 

Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqeris Përmbarimore Gjyqësore  ZIG”


·         Apartament me nr. 6/182+5-24,ZK 8190, vol. 12, faqe 166, me sip.78.32 m2, me vendndodhje apartamenti me nr 24, ne katin e 6, shk 5, te godines 9 kate, rruga Todi Shkurti, Tirane, e regjistruar ne ZVRPP Tirane,

 

Me vlere 45,760 Euro.

 

·         Apartament me nr. 6/182+5-33, ZK 8190, vol. 12, faqe 206, me sip.96.91 m2, me vendndodhje apartamenti me nr 33, ne katin e 8, te godines 9 kate, rruga Todi Shkurti, Tirane, e regjistruar ne ZVRPP Tirane

 

Me vlere 56,560  Euro.

 

·         Apartament me nr. 6/182+3-11, ZK 8190, vol. 12, faqe 76, me sip.78.84 m2, me vendndodhje apartamenti me nr 11, ne katin e 3, te godines 9 kate, rruga Todi Shkurti, Tirane, e regjistruar ne ZVRPP Tirane.

 

Me vlere 46,080 Euro.

 

 

 

·         Apartament me nr. 6/182+3-16, ZK 8190, vol. 12, faqe 102, me sip.77.05 m2, me vendndodhje apartamenti me nr 16, ne katin e 4, shk 3, te godines 9 kate, rruga Todi Shkurti, Tirane, e regjistruar ne ZVRPP Tirane.

 

Me vlere 44,960 Euro.

 

 

·         Apartament me nr. 6/182+5-13, ZK 8190, vol. 12, faqe 109, me sip.85.03 m2, me vendndodhje apartamenti me nr 13, ne katin e 4, shk 5, te godines 9 kate, rruga Todi Shkurti, Tirane, e regjistruar ne ZVRPP Tirane.

 

Me vlere 49,680 Euro.

 

 

·         Apartament me nr. 6/182+6-7, ZK 8190, vol. 12, faqe 65, me sip.86.52 m2, me vendndodhje apartamenti me nr 7, ne katin e 2, shk 6, te godines 9 kate, rruga Todi Shkurti, Tirane, e regjistruar ne ZVRPP Tirane.

 

Me vlere 50,560 Euro.

 

 

·         Apartament me nr. 6/182+6-16, ZK 8190, vol. 12, faqe 137, me sip.88.22 m2, me vendndodhje apartamenti me nr 16, ne katin e 5, shk 6, te godines 9 kate, rruga Todi Shkurti, Tirane, e regjistruar ne ZVRPP Tirane.

 

Me vlere 51,520 Euro.

 

 

Ankandi do te zhvillohet ne date 24.01.2014 

 

 

Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqeris Përmbarimore Gjyqësore  ZIG”


Ndertese me sip totale 950 m2 dhe ndertese me sip. 150 m2 e ndodhur në Zonën Kadastrale Nr.8516, Pasuria me Nr. 6/65, vol. 6, Fq. 142, me adresë në: Shkozet,Durrës.

 

Ankandi do te zhvillohet ne date 24.01.2014  me vlere  64.000Euro.

 

 

Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqeris Përmbarimore Gjyqësore  BSA”

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret