Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  


 
·         Are me Nr.Pasurie 293/6,vol 7, faqe 72, me sip. 1455 m², ZK 3852, me vendndodhje fshati Xhafzotaj, Durres.
 
Me vlere  32,800 (tridhjet e dy mije e teteqind) Euro.
 
 
·         Are me Nr.Pasurie 293/25, vol 15, faqe 61, me sip. 1000 m², ZK 3852, me vendndodhje fshati Xhafzotaj, Durres.
 
Me vlere  22,400 (njezet e dy mije e katerqind) Euro.
 
 
·         Garazh me Nr.Pasurie 5/168-g6, vol 16, faqe 31, me sip. 73 m², ZK 8512, me vendndodhje Lagjia 18 Rr."A.Goga" Durres.
 
Me vlere  12,800 (dymbedhjet mije e teteqind) Euro.
 
 
·         Njesi me Nr.Pasurie 5/168-n,vol 16, faqe 22, me sip.190 m², ZK 8512, me vendndodhje Lagjia 18 Rr."A.Goga" Durres.
 
Me vlere  132,000 (njeqind e tridhjet e dy mije) Euro.


 
Ankandi do te zhvillohet ne date 18.12.2013  


 
Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqeris Përmbarimore Gjyqësore  “LDC”

 

 

Nr.Kontakti : +355 68 90 88 579


Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  


 
·         Apartament me Nr. Pasurie 3/273+2-12, ZK 8513, vol 32, Fq 218, me sip.104 m2, e regjistruar ne ZVRPP Durres.
 

Me vlere  41,600 (dyzet e nje mije e gjashteqind) Euro.


 
·         Are me Nr. Pasurie 31/3, ZK 8517, vol 2, Fq 18, me sip.9,990 m2, me vendndodhje Spitall, Durres.
 
Me vlere  140,000 (njeqind e dyzet mije) Euro.


 
Ankandi do te zhvillohet ne date 18.12.2013  


 
Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqeris Përmbarimore Gjyqësore  “ZIG”

 

 

Nr.Kontakti : +355 68 90 88 579


Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  


 
·         Apartament me Sip. 122 m2  me Nr.Pasurie 6/146+1-22 ,ZK 8220  me vendndodhje ne Rr.Irfan Tomini, Tirane


 
Ankandi do te zhvillohet ne date 27.12.2013  me vlere  78.080 Euro.
 
 
Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqeris Përmbarimore Gjyqësore  “BSA”

 

Nr.Kontakti : +355 68 90 88 579

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret