1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

Tokë Arë me sip.6,000 m², Nr.Pasurie 300/27, me adresë: Vaqarr, Tiranë. 

Ankandi do të zhvillohet në datë 11.01.2018 mevlerë fillestare 554,400 Euro.

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqerisë Përmbarimore Gjyqësore TDR Group”  Sh.P.K.  


1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

·          Tokë Arë me sip.1000 m² dhe Truall me sip. 200 m² si edhe Ndërtesë 96 m², Nr.Pasurie 197/208 , Faqe 230me adresë: Arapaj,Durrës.

 

Me vlerëfillestare 8,400 Euro.

 

·          Tokë Arë me sip. 1000 m², Nr.Pasurie 197/209, Faqe 231, me adresë: Arapaj, Durrës.

 

Me vlerëfillestare 8,400 Euro.

 

·          Tokë Arë me sip. 1000 m², Nr.Pasurie 197/210, Faqe 232, me adresë: Arapaj, Durrës.

 

Me vlerëfillestare 8,400 Euro.

 

 

 

·          Tokë Arë me sip. 1000 m², Nr.Pasurie 197/211, Faqe233, me adresë: Arapaj, Durrës.

 

Me vlerëfillestare 8,400 Euro.

 

·          Tokë Arë me sip. 907 m², Nr.Pasurie 197/214, Faqe 236, me adresë: Arapaj, Durrës.

 

Me vlerëfillestare 7,620 Euro.

 

·          Tokë Arë me sip. 463 m², Nr.Pasurie 197/215, Faqe 237, me adresë: Arapaj, Durrës.

 

Me vlerëfillestare 3,890 Euro.

 

Ankandi do të zhvillohet në datë 11.01.2018

 

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Përmbaruesit Gjyqësorë Arjan Palla


1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

Garazh me sip.20, Nr.Pasurie 8/46-G8, Zona Kadastrale 8512, Vol.17, Faqe 178, me adresë:Rr.”Hajdar Demiri”, Lagja 17, (Nr. 8), Durrës.

 

Ankandi do të zhvillohet në datë 09.01.2018 me vlerëfillestare 2,520 Euro.

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore BSA” Sh.P.K.  

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret